provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

Vozila u vlasništvu države na prodaju, Jaguar X-Type već od 200 eura!

Ministarstvo je u četvrtak, 20. listopada 2022. godine, objavilo Javni poziv kojim se na prodaju nudi 28 vozila u državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju do 21. studenoga do 10:00 sati

Republika Hrvatska prodaje vozila čiji popis je dostupan u tekstu natječaja, gdje su navedeni i njegovi uvjeti. Tekst Javnog poziva, obrazac ponude i opise s cijenama i fotografijama ponuđenih automobila možete pronaći u pratećim dokumentima na web stranici Ministarstva.

Između ostalih, natječajem se prodaje automobil Jaguar X-Type s početnom cijenom od 1.492 kuna (198  €), Renault Magnum 460.18 T s početnom cijenom od 19.426,44 kuna (2.758 €) kao i BMW serije 3 čija je početna cijena 26.025,48 kuna (13.454 €). U prodaji su vozila i drugih marki automobila a prodaju se i teretna vozila. ​

Vozila se mogu pogledati 26. listopada 2022. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, dok se vozila pod rednim brojem 8., 9., 10., 11., 14., 20. i 25. Javnog poziva mogu pogledati 26. listopada 2022. godine u vremenu od 13:00 do 13:30 sati u Jastrebarskom, Ul. Ivane Brlić Mažuranić bb (prostor bivše vojarne).

Rok za podnošenje ponuda je ponedjeljak 21. studenoga 2022. godine do 10:00 sati dok će se javno otvaranje ponuda održati istog dana u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Novska ulica bb u Zagrebu s početkom u 11.00 sati.

Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Uvjeti natječaja
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

  • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
    – u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
    – u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
    – ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početno cijene i izražena u kunama, te ukupan zbroj ponuđenih cijena
    – najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila

– Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga te će se u tom slučaju izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima
– ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim – ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana – otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
– izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu – preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici, odnosno za svaku skupinu vozila zasebno u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo, odnosno skupina vozila u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.

Ponuda mora sadržavati:

kupoprodajnu cijenu u kunama koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
– osobni identifikacijski broj (OIB),
– naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
– fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
– fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
– pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
– obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, na žiro račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni – – broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.

Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Više informacija pogledajte ovdje.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo